ความสำคัญของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย (LCOE)

Gold Stone Energy Thailand

ในการคำนวนความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์  ปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญที่สุดคือ ต้นทุนการผลิตพลังงานต่อหน่วย หรือ Levelised cost of electricity (LCOE) ตลอดอายุการใช้งานของระบบมากกว่าราคาระบบต่อวัตต์  สำหรับการติดตั้งเพื่อผลิตพลังงานใช้เอง ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อให้สามารถผลิตพลังงานได้มากกว่าและเหมาะสมกับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองในตอนกลางวัน  ระบบและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า  ถึงแม้ว่าต้องลงทุนมากกว่า แต่สามารถให้จุดคุ้มทุนที่เร็วขึ้น อีกทั้งยังสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าตลอดอายุการใช้งานของระบบ  ฉะนั้นจำนวนหน่วยพลังงานที่สามารถผลิตได้ตลอดอายุการใช้งาน ควรจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่พิจารณาก่อนลงทุน