• SOLAR PV

                      ระบบโซล่าพีวี หรือระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตพลังงานโดยใช้แผงโซล่าเซลล์นำพลังงานจากแสงอาทิตย์ มาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง [ Direct Current (DC) ] โดยจะส่งไฟฟ้าไปยังอินเวอร์เตอร์ เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ [ Alternating Current (AC) ]เพื่อนำมาใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

                      ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จะได้ประโยชน์เนื่องจากทำให้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้าน้อยลง โดยในปัจจุบันที่ค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยสูงขึ้นเนื่องจากค่าไฟฟ้าแพงขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ 4 เปอร์เซ็นต์ ทำให้การใช้มีระบบโซล่าเซลล์เป็นของตัวเองกลายเป็นทางเลือกที่ดี ไม่ว่าจะสำหรับใช้ในครัวเรือนหรือเพื่อการอุตสาหกรรทั้งขนาดเล็กและใหญ่ โดยเมื่อคิดกับการลงทุนแล้วสามารถทำให้คืนทุนได้เร็วและสามารถสร้างผลกำไรในอนาคตได้อีกด้วย

การสร้างอนาคตที่ดีทางด้านพลังงาน

                       นอกจากการมีระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นทางเลือกที่ดีในการลงทุนที่แล้วยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้พลังงานทดแทนการได้พลังงานมาจากแสงอาทิตย์ที่มีตลอดกลางวันจะสามารถทำให้ลดการบริโภคทรัพยากรอื่นๆด้วย เราจะสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการลดการสร้างมลพิษเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้นของเรา

ชนิดระบบโซล่า 3 ชนิด

ระบบแบบโซล่าฟาร์ม

            ระบบแบบโซล่าฟาร์มโดยทั่วไปจะเป็นระบบที่สามารถมีกำลังการผลิตเยอะ โดยใช้แผงโซล่าจำนวนมาก โดยส่วนมากจะเป็นระบบที่ส่งไฟเข้ากับระบบของการไฟฟ้าในการทำโซล่าฟาร์มจะต้องผ่านการวางแผนและขั้นตอนการขออนุญาติโดยทั้งยังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมข้างเคียงถึงผลกระทบจากการก่อสร้างเป็นต้น

ระบบแบบโซล่าบนหลังคา

             ระบบโซล่าบนหลังคาหรือ solar roof top เป็นระบบที่ได้ต่อเข้ากับทั้งการไฟฟ้าและบ้านหรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยระบบนี้เป็นที่นิยมและเหมาะสมสำหรับประเทศไทยเนื่องจากตัวระบบจะสามารถทำให้ได้รับไฟฟ้าจากทั้ง 2 ทาง โดยจะทำการออฟเซ็ตกันขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้พลังงาน ในระบบนี้เมื่อขาดไฟฟ้าจากระบบโซล่า จะนำไฟฟ้าของการไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้เอง และเมื่อผลิตมากเกินกว่าจะใช้หมดจะทำการส่งไฟฟ้าเข้ากับไปในระบบนั่นเอง โดยในบางประเทศทางรัฐจะจ่ายเงินค่าไฟฟ้าที่ผลิตเกินและส่งเข้าระบบอีกด้วย ทำให้สามารถมีรายได้จากการผลิตไฟฟ้าเองอีกด้วย

ระบบแบบโซล่าออฟกริต

             ระบบโซล่าแบบอยู่ได้ด้วยตัวเอง (ออฟกริต) จะสามารถผลิตพลังงานไว้ใช้เองและอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยตัวระบบจะไม่ได้ต่อเข้ากับระบบของการไฟฟ้า ระบบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีหน่วยเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่) เพื่อตอบสนองการใช้พลังงานหลังจากแสงแดดหมด โดยระบบแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับระบบที่ไฟของการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เช่นอยู่ในป่าเป็นต้น