Gold Stone Energy Thailand บริษัทเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบบริหารพลังงานโดยใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เราใส่ใจอย่างยิ่งในการออกแบบและติดตั้งระบบเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าด้านการลงทุนและในขณะเดียวกันยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานทั้งในด้านอุตสาหกรรม การพาณิชย์และการบริโภคในครัวเรือน  โดยขั้นตอนในบริการออกแบบและการติดตั้งระบบของเรา (เทิร์นคีย์) สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้ 

 

  • การวิเคราะห์และพัฒนา
  • การก่อสร้างและติดตั้ง
  • ปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

 

การวิเคราะห์และพัฒนา

การวิเคราะห์และพัฒนา การออกแบบระบบ
1. การรวบรวมข้อมูล 1. โครงสร้างระบบแบบละเอียด
2. การให้คำปรึกษาและข้อมูล 2. การวัดความแข็งแรงของหลังคา
3. การตรวจสอบไซท์งาน 3. แปลนระบบสายไฟของระบบ
4. การศึกษาความเป็นไปได้ 4. วางแผนเครื่องมือ
5. การออกแบบแปลน และระบบ 5. แปลนรายละเอียดของระบบโดยรวม
6. การให้ทางเลือกของระบบ 6. แผนและลำดับการก่อสร้าง
7. กำหนดระยะเวลาดำเนินการ  
8. การให้ข้อมูลทางการเงิน  
9. ศึกษาเกี่ยวกับการละเว้นทางภาษี  

 

 

ขั้นตอนการก่อสร้างและติดตั้ง

การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ การก่อสร้างและติดตั้ง ตรวจสอบก่อนส่งต่อ
1. การประเมินอุปกรณ์เหมาะสมสำหรับโครงการ 1. การบริหารบุคลากร 1. การตรวจสอบระบบโดยรวม
2. การประเมิณผู้จำหน่ายอุปกรณ์ 2. การเดินสายไฟและระบบ 2. การตรวจสอบด้านความปลอดภัย
3. การวางแผนขนส่ง 3. การติดตั้งแผง 3. การตรวจสอบปริมาณการผลิตโดยใช้ข้อมูล
4. การจัดเก็บอุปกรณ์ 4. การทำตามตารางงาน     ไอวีเคิล์ฟ
5. ความเป็นไปได้ในการละเว้นภาษี 5. การบริหารอุปกรณ์เพื่อโครงการ 4. การให้ความรู้เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่
  6. การตรวจเช็คไซท์งานประจำวัน     ที่ปฏิบัตฺการหน้างาน
  7. ตรวจสอบควมคุมมาตรฐานงาน  
     
     

 

 

ปฎิบัติการและซ่อมบำรุง

ปฎิบัติการและซ่อมบำรุง

1. การเช็คระบบปฎิบัติการ
2. การดำเนินงาน

3. การตรวจเช็คและซ่อมบำรุงตามระยะ
4. การเช็คระบบจากศูนย์ควบคุม
5. การตรวจสอบและเก็บข้อมูลผลผลิตของระบบ
6. การตรวจสอบแบบไดแอคนอสติก
7. การทำความสะอาดตามระยะเวลา
8. การบริหารสัญญารับประกัน
9. การให้คำปรึกษาจากศูนย์ควบคุม